سفارش تبلیغ
صبا ویژن

عشق به معشوق

خدا وکیلیشو بخوای...

    نظر

از اولشم اشتباه بوده ما واسه هم نبودیم /باشه تو دست کم بگیر اما ما که کم نبودیم/خوب دیگه از ما که گذشت تو با بقیه این کارو نکن /واسه شکار مرغ عشق پشت قفس کمین نکن ..../خدا وکیلیشو بخوای حق من این نبود /نمره بی معرفتی تو توی درس نامردی شد بیست /خدا وکیلیشو بخوای رسم رفاقت این نبود / تو بی مرامی قد تو هیچکسی رو زمین نبود....


لطفا دنیا را نگه دارید میخواهم پیاده شوم...

    نظر

وقتی خواستم زندگی کنم راهم را بستند/وقتی خواستم ستایش کنم گفتند خرافات است/وقتی خواستم عاشق بشم گفتند دروغ است/وقتی گریستم گفتند بهانه است /وقتی خندیدم گفتند دیوانه است/لطفا دنیا را نگه دارید میخواهم پیاده شوم.../دکتر شریعتی/


وسعت عشق!!!!!!!

    نظر

فاصله!!!!!!!!!!   فاصله عشق های معمولی رو از بین میبره وعشق های بزرگ وجاودانی رو شدت میبخشه....مثل باد که شمع رو خاموش میکنه !!!!! واتش رو شعله ور میسازه.....این یه حقیقته ببین عشق تو در چه حده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


شیشه پنجره...

    نظر

شیشه ای میشکند ...یک نفر میپرسد ...چرا شیشه شکست؟مادرم میگوید ...شاید این رفع بلاست /خواهرم میگوید...باد سرد وحشی مثل یک کودک شیطان امد شیشه پنجره را زود شکست ./برادرم  زمزمه کرد که اه چه صدایی کرد .../کاش وقتی که دلم مثل ان شیشه مغرور شکست .عابری خنده کنان می امد ...تکه ای از ان را بر می داشت ...مرحمی بر دل تنگم میشد...اما دیدم هیچکس چیزی نگفت ...قصه ام را نشنید ...از شما  میپرسم ایا ارزش قلب من از شیشه پنجره هم کم تر است ...دلم شکست


دوست داشتم ...

    نظر

ازم پرسید :چقدر دوستم داری .../بهش یه نگاه کردم وخیلی ساده گفتم یکی .../خنده ای تلخ کرد و خیلی راحت از پیشم رفت .../حتی یک دقیقه صبر نکرد که بقیه حرفم رو بزنم .../دوستش داشتم یک دونه بخاطر اینکه با وجودش 1دنیا ارام داشتم  .1خدای خیلی مهربون که منو با عشق اشنا کرد .و از همه مهم تر یک قلب پاک و دست نخورده داشتم که فقط به خاطر اون می تپید...دوست داشتن